วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

การแนะนำทางการแพทย์-นพ.ซอ มันกุน


นพ.ซอ มันกุน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งกิจกรรมการวิจัย

 • กรรมการการศึกษา ศูนย์การศึกษาการฟื้นตัวเซลล์ในร่างกายของ มหาวิทยาลัยยอนเซที่ประเทศเกาหลี การสัมมนาศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี
 • ผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์ ศูนย์การศึกษาศัลยกรรมตกแต่งจมูก องค์การศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี
 • คณะกรรมการผู้พิจารณา วารสารศัลยกรรมตกแต่งการเสริมความงามแห่งประเทศเกาหลี
 • วิทยานิพนธ์หลายฉบับ วารสารศัลยกรรมตกแต่งทั้งในประเทศเกาหลีและต่างประเทศ
การเขียน

 • วิทยาการล่าสุดของศัลยกรรมจมูกสำหรับเอเชีย (2554)
 • Asian Rhinoplasty (ฉบับภาษาอังกฤษ, 2555)
 • 韩国最新鼻整形手术学 (ฉบับภาษาจีน, 2555)
เรื่องการบรรยาย

 • มิ.ย. 2548<วิทยาการล่าสุดของศัลยกรรมจมูกครั้งที่สอง> ณ.ภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยา
  ลัยยอนเซ
 • ก.ย. 2548<revision rhinoplasty surgery> ณ. การประชุมสัมมนาครบรอบ44ปี ก่อตั้งภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยยอนเซ
 • 20 ต.ค. 2550<2nd annual rhinoplasty conference> ณ.Severance Hospital cosmetic
  surgery symposiumlive surgery demonstration
 • 21 ต.ค. 2550<rhinoplasty surgery using autogenous tissue> ณ.Severance Hospital
  cosmetic surgerysymposium live surgery demonstration
 • 10 พ.ย. 2550<Corrective rhinoplasty : deviated nose, hump nose>
  ณ. องค์การศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี
 • 30 ม.ค. 2551<nose tip revision surgery>
  ณ. การประชุมสัมมนา องค์การแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี
 • 17 พ.ย. 2551<interactive video review from American Board of Plastic Surgery>
  ณ.ศูนย์การศึกษาศัลยกรรมตกแต่งจมูก
 • 20 ม.ค. 2552<rhinoplasty techniques for short nose> ณ. มหาวิทยาลัยยอนเซที่ประเทศเกาหลี
 • 09 พ.ค. 2552<revision rhinoplasty surgery>
  ณ. instructional Course องค์การศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี
 • 21 มิ.ย.2552<Septal cartilage manipulation>
  ณ. การประชุมสัมมนา ศูนย์การศึกษาศัลยกรรมตกแต่งจมูก องค์การศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี
 • 19 ก.ย. 2552<Short nose correction>
  Invitation to Vietnamese medical association conference
 • 21 พ.ย. 2552<Video demonstration for short nose correction surgery techniques>
  ณ. องค์การศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี
 • 27 มิ.ย. 2553<Implants for dorsal augmentation : Silicone, Gore-Tex, Silitex>
  ณ. การประชุมสัมมนา ครั้งที่7ศูนย์การศึกษาศัลยกรรมตกแต่งจมูก
  องค์การศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี
 • 19 ต.ค. 2553<ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูก> ณ. ศูนย์การศึกษาศัลยกรรมตกแต่งจมูก
 • 06 พ.ย. 2554<Rhinoplasty using irradiated homologous costal cartilage>
  ณ. องค์การศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี
 • 01 เม.ย. 2554<Short nose correction:Basic & advanced>
  ณ. องค์การศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี
 • 28 พ.ค. 2554<Short nose correction overcoming some obstacles>
  ณ. Gangnam conference of plastic surgery
 • 26 มิ.ย. 2554<Role of the capsule in the revisional rhinoplasty>
  ณ. การประชุมสัมมนา ครั้งที่8ศูนย์การศึกษาศัลยกรรมตกแต่งจมูก
  องค์การศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี
 • 26 ส.ค. 2554<Trends, controversies and futures of Asian rhinoplasty>
  ณ. การประชุมสัมมนาครบรอบ50ปี ก่อตั้งภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยยอนเซ
 • 19 ต.ค. 2554<How to overcome troublesome obstacles in short nose correction>
  ณ. การประชุมสัมมนา ครั้งที่36 ของมหาวิทยลัยฮันยัง
 • 27 พ.ย. 2554<วิทยาการล่าสุดของศัลยกรรมจมูกเกาหลี>
  ณ. MEDICAL KOREA VIETNAM CONFERENCE 2011
 • 13 เม.ย. 2555<Short nose correction>, <Secondary rhinoplasty: capsule management>
  ณ. Instructional course
 • 23 พ.ค 2555. เทคนิคล่าสุดของศัลยกรรมจมูกยาก ณ. Southern Medical University ที่เมืองจีน
 • 13 มิ.ย. 2555SECONDARY RHINOPLASTY <Problem Solving II
  : Lengthening the foreshortened nose using allograft with autograft>,
  <Instructional Course 3. Open structure rhinoplasty>
  ณ. 2012 Seoul Rhinoplasty Forum
 • 13 ก.ย. 2555<ศัลยกรรมจมูก> ณ.แพนกศัลยกรรม โรงพยาบาลกวางเมียงซองแอ
 • 07 ต.ค. 2555<Correction of deviated tip and columella in deviated nose>
  ณ. OSAPS(oriental society of aesthetic plastic surgery)
 • 11 พ.ย. 2555<Basic educational course "dorsal augmentation">
  ณ. International congress of Korean Soceity of Plastic & Reconstructive Surgeons
 • 07-09 ธ.ค. 2555 ตัวแทนจากประเทศเกาหลีในงานบรรยายเทคนิกการศัลยกรรมความงามในยุคปัจจุบันที่เปิดในกรุงปักกิ่ง
  สาธารณรัฐประชาชนจีน บรรยาย<การแก้ไขเกี่ยวกับปลายจมูกและรูปทรงที่แตกต่าง>
 • 17-19 ธ.ค. 2555 การสัมมนาระดับสูงการแพทย์เกาหลีครั้งที่ 4กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน การบรรยาย<
  วิธีการปรับจมูกหลังการทำศัลยกรรมจมูก> keynote
 • 15 ม.ค. 2556 การรับเชิญบรรยายเรื่องศัลยกกรมแก้ไขจมูกทะลุ ณ. ฟอรั่มศัลยกรรมตกแต่งที่เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่2 และการประชุมสัมมนาเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่12
 • 27-28 เม.ย. 2556 การบรรยายเรื่องศัลยกรรมแก้ไขจมูกสั้น ณ. องค์การศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี
  ครั้งที่31และการประชุมองค์การแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี ครั้งที่11
 • 10-12 พ.ค. 2556 การรับเชิญบรรยายเรื่องแก้ไขปลายจมูกที่มีผลข้างเคียงหลังจากศัลยกรรม ณ. ประชุมศัลยกรรมตกแต่งเมื่องจีน ครั้งที่12
  ที่อุฮัน เมืองจีน
 • 07 ก.ค. 2556 การบรรยายเรื่อง <Dorsal augmentation with various materials> ณ. ศูนย์การศึกษาศัลยกรรมตกแต่งจมูก
  ที่อุฮัน เมืองจีน
 • 04-05 ส.ค. 2556 การรับเชิญบรรยายเรื่อง <Correction of deviated nose> ณ.
  ที่อุฮัน เมืองจีน
 • 12-14 ต.ค. 2556 การบรรยายเรื่อง < Hybrid septal extension graft(New technique for Asian short nose correction)>
  ณ. Plastic Surgery Meeting, American Society of Plastic Surgery ที่ซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 18-20 ต.ค. 2556 การบรรยายเรื่อง < implant-related complications and their solvings>,
  < correction of deviated nose: approach, techniques and tips>,
  < focus on: dorsal augmentation with various materials - techniques and tips (video)>,
  < short nose correction: basic and advanced>,
  < new techniques overcoming the obstacles during conventional tip plasty>
  ณ. IMCAS China 2013 ที่เซี่ยงไฮ้ เมืองจีน

ประวัติโดยย่อ
 • แพทย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง
 • คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยยอนเซที่ประเทศเกาหลี
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต ศัลยกรรมตกแต่ง มหาวิทยาลัยยอนเซที่ประเทศเกาหลี
 • การอบรมศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง Chang Gung Memorial Hospital ที่ประเทศไต้หวัน
 • แพทย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลSeverance
กิจกรรมทางสังคม
 • การสัมมนาศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี
 • สมาชิกขององค์การศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิกขององค์การศัลยกรรมตกแต่งการเสริมความงามแห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิกขององค์การศัลยกรรมตกแต่งแห่งระหว่างประเทศ
 • Seoul rhinoplasty forum 2012(Forum การศัลยกรรมจมูกกรุงโซลและต่างประเทศ) Executive Director
 • ผู้อำนวยการบริหาร Seoul rhinoplasty forum 2012

JW Plastic Surgery Center
โรงพยาบาลศัลยกรรมเจดับบลิว
เว็บไซต์ : www.jwbeauty.com/thai
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/jwps.th
บล็อก : www.jwbeautyth.blogspot.kr/
อีเมล์ : jw_beauty@naver.com
ไลน์ : thai5114

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น